CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


SLUŽBE U ZAJEDNICI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Načelnik Službe: Prof. dr Samir Mačković
Glavni medicinar Službe: Fahrudin Jakubović dipl.med. teh


SLUŽBE U ZAJEDNICI

Centar za Mentalno Zdravlje

MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Centra: dr.Zlatko Kalabić, specijalista neuropsihijatar
Odgovorna sestra: dipl.med.ses. Meliha Hrustić
Radno vrijeme: 07.00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt infromacije : 035 368-411 lokal 207

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-756 lokal 108
Šef Centra: Prim.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja

Centar za specifična i nespecifična plućna obolenja
Radno vrijeme: 07-15,30 sati i 07 – 19 sati
Telefon:035 368-411; 281-711, lokal 125
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc Munevera Osmić,
Odgovorni tehničar: Ferzudin H.beganović, dipl.med. teh.

Centar za neurologiju

Centar za neurologiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 153
Šef Centra: Prim.prof.dr.med.sc , Emir Tupković
Odgovorna sestra: Mediha Nišić dipl.med.ses.

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 141
Šef Centra: dr Džemail Hrustić,specij. sport.med.
Odgovorna sestra: Lejla Đulbegović dipl.fizioterapeut

Centar za patologiju sluha, glasa i govora

Centar za patologiju sluha, glasa i govora
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lok 230 Šef Centra: mr. sc. Sabina Šehić
Odgovorna sestra: dipl. med. ses. Indira Iljazović
Radno vrijeme: 07:00 – 15.30 svaki radni dan
Kontakt informacije: 035 368 411; lokal 230

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Odjelenje za internu medicinu
Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. 035 368-411 lokal 150
Odjeljenje za internu medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 109
Šef odjeljenja: Prim.dr.Zulfo Mujčinović kardiolog
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za ortopedske-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 035 368-411; lokal 141
Šef odjeljenja: Prim.dr.Dubravka Bosankić
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 246
Šef odjeljenja: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; lokal 122
Šef odjeljenja: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Poliklinika za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon:035 368-411; 368-464 lokal 209
Šef odjeljenja: Prim.dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra

Odelenje za interne bolesti

Glavni medicinar Službe; Fahrudin Jakubović dipl.med. teh. lokal 150

Odelenje za interne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati Ponedeljak i Četvrtak 07-17,00 sati
Telefon: 368-411; lokal 109
Šef službe: Prim.dr.Zulfo Mujčinović
Odgovorna sestra: Šerifović Samira dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za interne bolesti (u daljem tekstu Odjeljenje) pruža usluge iz oblasti interne medicine.
U okviru Odjeljenja postoje tri odsjeka:
• Odsjek za opšte interne bolesti
• Odsjek za hipertenziju i bolesti srca ( u okviru odjeljenja radi Kabinet za UZ srca , UZ krvnih sudova i holter-monitoring srca)
• Odsjek za dijabetologiju ( u okviru odsjeka radi Savjetovalište za
dijabetičare)

Usluge koje pruža Odjeljenje za interne bolesti:
Prvi i kontrolni konsultativno- specijalistički pregled iz opšte interne medicine, kardiologije i dijabetologije.

Konsultativni pregledi:
• za zapošljavanje
• pregledi iz domena opšte interme medicine, kardiologije i dijabetologije
• u sklopu sistematskih pregleda
• pregleda za ORS
• pregleda za IK
• za hirurške intervencije
• pregledi za dijagnostičke procedure sekundarnog i tercijarnog nivoa
• konsultativne preglede na zahtjev drugih specijalista
• konzilijarni pregledi

Ekg testiranje:
• snimanje EKG-a sa interpretacijom
• snimanje EKG-a sa opterećenjem (STEP TEST) i interpretacijom

Interpretacija:
• laboratorijskih pretraga
• radioloških, gastroenteroloških, kardioloških, alergoloških i
reumatoloških pretraga

UZ dijagnostika:
• ehokardiografija
• CD krvnih sudova
• UZ štitne žlijezde
• UZ abdomena
• UZ urotrakta
• Ekg holter-monitoring
• Parenteralna primjena terapije (infuziona, injekciona)
• Rana detekcija šećerne bolesti
• Registacija oboljelih od šećerne bolesti
• Edukacija oboljelih od šećerne bolesti ( savjetovalište):
• Pojedinačna, grupna, primarna i sekundarna prevencija šećerne bolesti
• Odredjivanje ŠUK-a
• Odredjivanje HbA1C
• Primarna i sekundarna prevencija kardioloških oboljenja
• Edukacija kardioloških bolesnika
• Mentorstvo ljekarima pripravnicima
• Mentorstvo specijalizantima obiteljske-porodične medicine
• Učestvovanje u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata
• Stručno usavršavanaje i uvodjenje novih medicinskih dostignuća u svakodnevni rad

Centar za sportsku medicinu

Centar za sportsku medicinu
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; 311-141
Šef službe: Prof.dr.sci.Samir Mačković
Odgovorna sestra: Đulbegović Lejla dipl.fizioterapeut
Centar za sportsku medicinu bavi se sportskim povredama, prevencijom poremećaja zdravlja u vezi sportskih aktivnosti, uključujući savjetovalište za ishranu, testiranjem sposobnosti sportista i drugim pitanjima vezanim za zdravlje sportske i rekreativne populacije.

Usluge:
• Sistematski pregled sportaša
• Prevencija sportskih povreda
• Fizikalna terapija bolnih stanja i sportskih povreda
• Preoperativna rehabilitacija
• Postoperativna rehabilitacija
• Izokinetička testiranja

Posebni programi:
• Testiranje sportaša
• Predpripreme i pripreme sportaša/individiualne i grupne
• Posebni programi za testiranje vrhunskih sportaša
• Metaboličko programiranje trenažnog procesa
• Programi suplementacije
• Proprioceptivni trening
• Sportski program za najmlađe uzraste
• Tercijarni program rehabilitacije

Sportski program uključuje:
• Specijalistički pregled i monitoring
• Edukaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-756
Šef službe: Prim.Prof.dr.med.sc Dževad Džananović,
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut
Centar za fizikalnu rehabilitaciju se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom reumatoloških, ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i pulmoloških bolesnika kao i djece sa deformitetima lokomotornog sistema, neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Usluge koje pruža Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Ljekarski pregledi – specijalista fizijatar:
• procjena opšteg zdravstvenog statusa,
• procjena statusa i funkcionalnosti lokomotornog aparata,

Terapijske procedure:
Tretman defektologa – defektolog-somatoped;

Kinezioterapija kod odraslih:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi za određena oboljenja i stanja pacijenta,
• program vježbi organizovan kroz individualne i grupne vježbe i program edukacije pacijenata za rad kod kuće.

Kinezioterapija kod djece:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije djece sa:
• neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, psihomotornim poteškoćama i deformitetima lokomotornog sistema,
• postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom sistemu,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi individualnog i grupnog tipa kao i program edukacije roditelja i djece za rad kod kuće

Elektroterapija:
• primjena raznih vrsta električne struje u svrhu liječenja kroz aplikacije jednosmjerne-galvanske struje, niskofrekventnih, srednjefrekventnih i visokofrekventnih struja.

Magnetoterapija:
• primjena elektromagnetnog polja u svrhu lijecenja povrijedjenih i oboljelih.

Sonoterapija:
• Podrazumijeva terapijsku primjenu zvučnih talasa, metodom direktne primjene na kozu tretiranog sa kontaktnim sredstvom ili indirektnom metodom –kroz vodu- na željenu regiju.

Fototerapija:
• Podrazumijeva primjenu vještački stvorene svjetlosne energije u vidu UV- ultraljubičaste i IR infracrvene svjetlosti u terapijske svrhe.

Termoterapija:
• Primjena toplote u terapijske svrhe u vidu zagrijavanja tijela- dovodjenjem toplote ili hladjenja tijela-oduzimanjem toplote.

Hidroterapija:
• Podrazumijeva spoljnu primjenu vode u cilju liječenja i osposobljavanja u okviru medicinske rehabilitacije, provodi se kroz; hidrotermalne, hidroelektrične, hidrokinetičke i hidrohemijske procedure.
Laseroterapija-primjena laserskih zraka u terapijske svrhe;

Manuelna masaža:
• Predstavlja metod primjene i djelovanja mehaničke energije stvorene aktivnošću terapeuta u vidu trenja,pritiska ili niza udaraca prenosi na tkiva i dublje organe preko kože i njenih struktura.

Limfna drenaža:
• Aparaturna limfna drenaža (terapija pritiskom koja ima za cilj zaostalu limfnu tekućinu vratiti natrag u cirkulaciju krvi i tako smanjiti i potpuno eliminisati edem na ekstremitetima.

Manuelna limfna drenaža (predstavlja precizne pokrete ruku terapeuta kroz masažne hvatove u cilju:
• povlačenja i smanjivanaja otoka na ekstremitetima,
• fiziološkog povećanja otpornosti organizma,
• vraćanja dimenzija ekstremiteta u u normalno stanje.

Odjeljenje za kožno-venerične bolesti

Odjelenje za kožno-venerične bolesti
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 368-464
Šef službe:Prim. dr.Meliha Ahmetbašić
Odgovorna sestra: Refija Hadžić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za kožno-venerične bolesti bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnostikovanjem i liječenjem kožno-veneričnih oboljenja kao i rehabilitacijom odnosno osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću (hronične kožne bolesti).

Usluge koje pruža Odjeljenje za kožno-venerične bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara
• fizikalna terapija tečnim azotom
• fototerapija bioptron lampom
• sestrinske procedure i
• savjeti sestre

Posebni programi:
• Dermatoskopija (rano otkrivanje tumora kože)
• Program akomodacije – osposobljavanje bolesnika za život sa bolešću

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa

Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 112
Šef službe: prim. dr. Adisa Fakić, spec. otorinolaringolog
Odgovorna sestra: Mirhana Skopljak med.sestra-tehničar
Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa bavi se prevencijom i unapređenjem zdravlja, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti uha, grla i nosa, kao i osposobljavanjem pacijenta za život sa bolešću.

Usluge koje pruža Odeljenje za bolesti uha, grla i nosa:
• specijalistički pregled
• ocjena radne sposobnosti
• savjeti ljekara i sestre
• inhalacije
• ispiranje uha
• lokalna primjena lijeka
• male primarne obrade rane iz područja uha grla i nosa

Posebni programi:
• Audiometrijsko-vestibulometrijska ispitivanja
(rano otkrivanje oštećenja sluha kod djece i odraslih)
• Intradermalna testiranja (inhalacioni i nutritivni alergeni)

Otorinolaringološki pregled uključuje:
• specijalistički pregled
• liječenje
• savjetovanje i edukaciju

Odjeljenje za očne bolesti

Odjeljenje za očne bolesti
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411; lokal 246
Šef službe: Prim.doc.dr.sc.Suzana Pavljašević
Odgovorna sestra: Sanela Brašnjić dipl.medicinska sestra
Odjeljenje za očne bolesti se bavi prevencijom sljepila i drugih oboljenja oka, unapređenjem zdravlja, dijagnostikom i liječenjem očnih oboljenja, kao i rehabilitacijom ( akomodacijom), tj. osposobljavanjem bolesnika za život sa bolešću.

Usluge koje pruža poliklinika za očne bolesti:
• specijalistički pregledi
• ocjena radne sposobnosti
• prevencija slabovidnosti i sljepila
• ispitivanje mišića oka kod djece
• savjeti ljekara i sestre

Oftalmološki pregled uključuje:
• Određivanje naočara za djecu i odrasle
• Pregled očnog dna kod djece i odraslih
• Obrada i propisivanje kontaktnih sočiva
• Vađenje stranog tijela iz oka
• Obrada oka kod kauzoma (kontakt sa hemijskim sredstvom)
• Ispitivanje oka na osjetljivost boje
• Rani pregled očnog pritiska radi prevencije glaukoma
• Kontrolni pregled pacijenta sa glaukomom i dijabetesom u svrhu očuvanja vidne funkcije
• Rano otkrivanje slabovidnosti i strabizma kod djece
• Izvođenje vježbi vida i mišića oka
• Edukacija roditelje i djece o zaštiti i unapređenju vida

Odjeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju

Odeljenje za ortopedsko-traumatološke bolesti i opštu hirurgiju
Radno vrijeme: 07-15,30 sati
Telefon: 368-411;
Šef službe:Prim. dr.Dubravka Bosankić, ortoped
Odgovorna sestra: Fatka Čeliković medicinska sestra-tehničar
Odjeljenje se bavi zbrinjavanjem aktutnih i hroničnih promjena – bolova u predjelu lokomotornog sistema, te traumom.

Usluge i pregledi koje pruža Odeljenje za ortopedsko- traumatološke bolesti i opštu hirurgiju:
• prvi specijalistički pregled
• kontrolni pregled
• konsultativni pregled
• sistematski i ljekarski pregledi
• punkcije zglobova
• davanje lokalne anestezije
• obrada rane bez i sa suturom (šavom)
• obrada opekotina
• nekrektomije
• obrada upalnog procesa
• incizije
• davanje intra artikularnih injekcija – blokada
• odstranjenje manjih tumoroznih tvorevina
• hirurška intervencija oboljelog nokta (ablacia)
• skidanje kopči i šavova
• ekstrakcija stranog tijela
• previjanje
• repozicija i postavljanje imobilizacije
• fiksacioni zavoj
• postavljanje „šanc" okovratnika
• postavljanje zavoj „8" – matzen zavoj
• dezol zavoj
• postavljanje korektivnh gipseva
• gips za šaku i prste
• gips za lakat i podlakticu
• gips za skočni zglob
• tutor gips
• viseći cirkularni gips

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search