CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


ODJELJENJE ZA PROFESIONALNU PATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

Šef odjeljenja za profesionalnu patologiju i toksikologiju: ......... Prim.prof. dr. med. sci. Nurka Pranjić
Odgovorna sestra odjeljenja: .............................................................dipl.ms Alma Mujačić

6

1. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju pruža sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite radnika i nastavna je baza za dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju kadrova (uključujući specijalizaciju medicine rada i sporta, subspecijalizacije.... doedukacije...) u kliničkom dijelu medicine rada, kao i u javnozdravstvenom sektoru Univerzitetima za područje zdravlja i sigurnosti na radu i okolišu (faktorima radne klime/ okoliša/ životnog okoliša koji obezbjeđuje život, zdravlje i sigurnost na radu svim radnicima/ ne samo onima koji su zaposleni na posebnim radnim mjestima). Provodi promociju i primarnu zdravstvenu zaštitu na radnom mjestu. Odjeljenje sarađuje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zastite (u kantonu, entitetima BiH, internacionalnim institucijama) i pruža stručnu, konsultativnu i metodološku pomoć drugim službama/ odjeljenjima u zdravstvu i subjektima odgovornim za sigurno radno mjesto.

2. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima osnovni zadatak da kroz procjenu rizika pravovremeno prepozna simptome i znake poremećaja koji se uzročno posljedično mogu dovesti u vezu sa profesionalnim štetnostima, rizicima i opasnostima radnog mjesta, pravovremeno dijagnostikuje, liječi i/ili rehabilitira, profesionalno rehabilitira, predloži eventualnu adaptaciju radnog mjesta u cilju prevencije povreda na radu, profesionalnog oboljevanja, ireverzibilnih hroničnih oboljenja i ranog invalidiziranja radnika, te ranog vraćanja radnika na posao stabiliziranog zdravstvenog stanja (koji najčešće djeluje kao faktor ozdravljenja u adaptiranu radnu sredinu sa povremenim fazama fleksibilnog radnog vremena).

3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju je jedino odjeljenje na Kantonu (ali i u Fedreaciji BiH/ Republici Srpskoj) koje obzirom na ljudske resurse (univerzitetski, tercijalni nivo polikliničke zdravstvene zaštite) i iskustvo dobre prakse otkriva, verificira i vodi registar profesionalnih bolesti i povreda na radu (vještači procjenom rizika i verificira profesionalna oboljenja i sporne povrede na radu, popunjava prijavu za profesionalnu bolest) prevenira distres na radu izazvan različitim faktorima stresa među kojima je često i mobing ponašanje/ akt nasilja u cilju promocije mentalnog zdravlja, preko mentalne rehabilitacije i okupacione terapije do ranog vraćanja izloženih na radno mjesto. Koristi metodu medijacije sa akterima radne sredine.

4. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju vodi registre za privremenu spriječenost za rad, registre za profesionalne bolesti, registre povreda na radu, registre bolesti u vezi s radom, te registre prekancerogenoza: radnika izloženih karcinogenim faktorima prema IARC. Zadatak joj je kontinuirana evaluacija i monitoring podataka registara, analizira i predlaže programa i mjere za prevazilaženje negativnih parametara i ishoda u odnosu na zdravlje i invalidiziranje radnika.

5. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima zadaću da dijagnostikuje, prati i predlaže mjere prevencije za bolesti vezane uz rad i kreira promotivne programe (interventni programi). Odjeljenje planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search